شماره حساب های ما

شماره کارت وشماره  حساب ها

بانک ملت

به نام تیک رایانه پردازش شیراز

4516191175
IR220120000000004516191175